Geschiedenis


De volgende tekst & foto's werden integraal overgenomen van de Fanfare Kalender, uitgebracht in 1990 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Fanfare Eendracht
 

In 1890 werd besloten tot het oprichten van een fanfare in Meerlo. Voorganger van de fanfare was de zangvereniging "Eendragt", zoals blijkt uit een subsidie verzoek aan de gemeenteraad daterende van 3 februari 1871. Het fanfaregezelschap stelde zich tot doel:

"Het beoefenen der instrumentale muziek, om zowel kerkelijke als burgelijke feesten op te kunnen luisteren, en door het geven van concerten het gezelligen verkeer te bevorderen".

De oudste foto, genomen bij 12,5 jarig bestaan in 1902

Mooi is ook omschreven de taak van het bestuur, dat in het reglement als "Commissie" wordt aangeduid. Zo luidt art. 3: De Commissie wil alles doen wat in haar vermogen is om de bloei en de eendracht van het gezelschap te bevorderen en bij moeilijke zaken, indien deze zich mochten voordeon, te beslissen. Het eerste bestuur was als volgt samengesteld:

 

Werkende leden (alfabetisch):
Met deze 12 is de heer Biermans in 1890 begonnen. Wat de muziekkennis betrof waren ze ongeveer allen gelijk. Maar met veel ijver en geduld wist de heer Biermans een hechte grondslag te vestigen.

In de eerste jaren na de oprichting zijn nog toegetreden als lid:

 

Had de nieuwe vereniging ook financiële zorgen?

De eerste jaarrekening van 1891 vermeldde in ontvangsten Fl. 534,70, die onder meer bestond uit Fl. 50,00 aan donaties, en in uitgaven Fl. 522,05, hetgeen betekende dat er een batig saldo was van Fl. 12,65.

Bij de viering van het 12,5 jarig bestaan werd er een groot festival georganiseerd met 16 deelnemende verenigingen. Het was op deze dag zeer druk in Meerlo en de optocht naar het Lof maakte zo'n "geweld", dat pastoor Jansen over het "geblaas" de volgende zondag van de preekstoel de opmerking maakte ; "Het was een getoeter alsof ze gaten in de lucht wilden blazen!"

Het oude verenigingslokaal was de oude school. Aanvankelijk werden elke zaterdagavond de repetities gehouden. Met O.L. Vrouw Lichtmis was de school tevens twee avonden toneelzaal. Hier zullen onderwijstechnisch wel bezwaren tegen hebben bestaan, want toen de zaal van Speijcken klaar was, werden hier de toneelavonden gegeven, en vaak ook de repetities.

Begin jaren 30 bij de toenmalige lagere schoolIn de oude school werden na afloop van de repetities de lessenaars opgeborgen in het kolenhok, daar géén andere plaats te vinden was, en de grote trom werd door middel van een katrol tegen het plafond getrokken. Maar "oude liefde roest niet", en toen de oude school vrijkwam is ze weer repetitielokaal geworden.

Daarna werden nog als repetitielokaal gebruikt; de kantine van "Bergsbos", de kantine van Camping 't Karrewiel, zaal 't Brugeind, de garage van Handrie Reijntjes en vanaf begin 1985 de eigen muziekzaal, "De Speulplats".

Het oude vaandel werd van de vroegere zangvereniging overgenomen en in 1998 door een nieuwe vervangen. Dit vaandel werd op zijn beurt vervangen in 1934.

Op 23 juli 1934 werd aan Leo Peters uit Venlo opdracht gegeven een nieuw vaandel te maken voor de fanfare Meerlo. Dit vaandel van eerstel;as donkerrood fluweel met het wapen van Meerlo in topveld in azuur, kleed van St. Jan kemelshaar van goud, herdersstaf in de klinkerhand, strelend een tegen hem opspringend lam. De letters L.H., lyra en lauwerkrans in goud. Het vaandel werd aldus afgeleverd op 18 augustus 1934 voor de somma van 208 gulden. De dag erna werd het nieuwe vaandel meegedragen in de processie naar Tienray, nadat pastoor Van Lokven het vaandel had gezegend. Ons huidige vaandel is derhalve ruim 70 jaar oud.

St. Goar

De muzikale activiteiten in de periode 1914-1918 (WO I) stonden op een laag pitje. Dit blijkt ondermeer ui de financiële verslagen uit die tijd. Na deze wereldoorlog vond een grote vooruitgang op muzikaal gebied plaats. Eerst was het directeur Alfons Coenders (onderwijzer), hij begon direkt met het oefenen met jonge muzikanten. In 1924 verliet de dirigent Alfons Coenders Meerlo vanwege zijn benoeming tot hoofd der school in Broekhuizenvorst. Zijn opvolgeer was de heer Constanz Dietz, een musicus met landelijke vermaardheid.

Vanaf 1929 kwam de fanfare onder leiding van Arnold Coenders te staan. In deze tijd ging het heel voortvarend met onze fanfare. In 1933 werd besloten om aan een concours deel te nemen. Als plaats werd gekozen Thorn, 3e afdeling. Het resultaat was niet al te best: 3e prijs. Op dit concours bleek al snel dat er voor het behalen van een eerste prijs veel verlangd werd.

In 1934 werd deelgenomen aan het Internationaal Concours te Weert, 3e afdeling. Hier was het resultaat buitengewoon; 1e prijs Marswedstrijd, 1e prijs Concourswedstrijd en 2e prijs Erewedstrijd.

1935: Concours te Best; 1e prijs, 2e afdeling

1936: Concours Nuenen; 1e prijs, 1e afdeling

1937: Concours Heel; afdeling Uitmuntendheid; 2e prijs met 291 punten, 3 punten te weinig voor een 1e prijs.

Foto bij 60-jarig bestaan in 1950

Tijdens de tweede wereldoorlog werd door de bezetter om aansluiting verzocht bij de Cultuurkamer (een verplichte NSB-organisatie), maar hier werd natuurlijk geen gehoor aan gegeven, zodat onze fanfare stil kwam te liggen.

Tijdens de oorlog en bezetting is onze fanfare , wat het materiaal betreft gespaard gebleven. Wij hadden zeer weinig instrumenten verloren. Het ledental is in deze periode echter sterk teruggelopen, voor een zeer groot gedeelte door vertrek naar nadere plaatsen. Toen ons land bevrijd was, is onze fanfare weer direct begonnen met de repetities. De directeur, de heer Arnold Coenders, was wederom present en de goede wil van de leden was teruggekeerd.

Één der oprichters, Vissers ManEr werd direkt begonnen met het opleiden van jonge muzikanten en men kon zelfs deelnemen aan het concours te Helden in 1947; uitslag 3e prijs. In 1948 werd deelgenomen aan het concours te Geldrop, wederom in de 3e afdeling; 2e prijs. Enkele weken na Geldrop werd deelgenomen aan het concours in Mill; 1e prijs.

In 1949 werd deelgenomen aan het concours te Vierlingsbeek in de 2e afdeling; 1e prijs. Tevens medaille van ZKH Prins Bernard voor het hoogste aantal punten van die dag. In 1950 werd deelgenomen aan het concours te Budel in de 1e afdeling; 2e prijs met 332 punten. Voor een 1e prijs waren nodig 336 punten. In 1950 werd tevens het 6O-jarig bestaan van onze fanfare op grootse wijze herdacht. Er waren toen nog drie oprichters in leven; A. Bovee uit Meerlo, Vic Reijnen uit Blitterswijck en Herm Vissers uit Meerlo, terwijl laatstgenoemde vanaf de oprichting de fanfare trouw was gebleven, vele jaren als werkend lid, vanaf 1910 tevens als bestuurslid.

In 1951 overleed de heer Herm Vissers, in MeerIo beter bekend als Ma- nus Oom. Met hem ging heen een voorbeeldig bestuurslid en vriend van allen. In 1951 werd deelgenomen aan een concours te Wijk bij Duurstede: 1e afdeling, 1e prijs. In 1952 werd wederom deelgenomen aan een concours en wel aan het R.K. Federatief Concours in Horst, waar in de afdeling Uitmuntendheid een 1e prijs werd behaald. Door vertrek van diverse leden naar elders kon het bereikte peil echter moeilijk gehandhaafd worden.

Jaren 50, Fanfare in actieIn verband met de minder goede kwaliteit der instrumenten werd in 1957 besloten om over te gaan tot aankoop van nieuwe instrumenten in lage stemming. Onder leiding van voorzitter M. Keijsers werden de eerste voorbereidingen hiervoor getroffen en met succes werd de eerste oproep om geldelijke bijdragen bekroond. Inmiddels werd echter ook onze zeer geachte voorzitter ziek en ingewijden wisten al spoedig dat hij het resultaat waarvoor hij de grondslag had gelegd, n.l. het in gebruik nemen van een geheel nieuw instrumentarium, niet zou mogen beleven.

Na een langdurige ziekte overleed onze zeer geachte voorzitter op 22 april 1958 in het ziekenhuis van Venlo. In de vacature Keijsers werd de heer J. Poeis, oud lid van de fanfare, tot voorzitter van de fanfare gekozen. Met grote bekwaamheid heeft hij het werk, door zijn voorganger begonnen, voortgezet.

Diverse acties ten bate van het instrumentenfonds brachten spoedig zoveel geld bij elkaar, dat tot aankoop van de nieuwe instrumenten kon worden overgegaan. Deze werden toen tot ieders tevredenheid geleverd door de firma H. Schenkelaars te Eindhoven en op 25 oktober 1958 na inzegening door de zeereerwaarde heer pastoor Schreurs in gebruik genomen. In 1959 werd besloten deel te nemen aan het R.K. Federatief Muziek- concours te Schinnen en wel in de 1e afdeling. Alle voorbereidingen waren getroffen doch helaas, enkele weken voor het concours werd onze bassist Jos Raedts ernstig ziek en kon de deelname aan het concours niet doorgaan.

In hetzelfde jaar werd als onderdeel van de fanfare een trommelkorps opgericht. Begonnen werd met 9 tamboers onder leiding van tamboer- maître G. Thiesen. In 1961 kon toch weer deelgenomen worden aan een concours en wel te Valkenburg in de 2e afdeling. Er werd een eerste prijs behaald. Op 27 april 1962 overleed te Tegelen ere-president meester Hermans. Vanaf 1910 tot zijn vertrek uit Meerlo in 1935 was hij president van onze fanfare.

In 1962 werd deelgenomen aan het concours te Grathem. Hier was een eerste prijs in de 2e afdeling het resultaat. Op 10 februari 1963 overleed plotseling onze onvolprezen secretaris Wim Coenders. Werkend lid vanaf 1909, bestuurslid vanaf 1928 en in 1932 tot secretaris gekozen. In zijn vacature werd P. Thiesen als secretaris gekozen. Ook in 1963 ging fanfare Eendracht op concours en nu in de 2e afdeling naar Neer.

Hier werd de eerste prijs met promotie behaald, zodat de 1e afdeling weer bereikt was. 1964 werd een jaar vol activiteiten van de Meerlose bevolking. Reeds waren er stemmen opgegaan om de fanfare in uniformen te steken, maar de moeilijkheid was om aan de nodige gelden te komen. Door enkele vrienden van de fanfare werd een uniformenfonds opgericht onder leiding van dokter K.S. Heijs.

Ondertussen waren de leden van de fanfare weer druk bezig zich voor te bereiden op het concours, ditmaal te Velden. In de 1e afdeling werd een 1e prijs behaald. Direkt na dit mooie resultaat startte het uniformenfonds met een geldinzameling in het dorp en in 10 dagen tijd hadden zij het geld voor de nieuwe uniformen bij elkaar. Een prachtig resultaat.

1965: Nieuwe uniformen club o.l.v. K.S. Heijs

In 1965 trad onze fanfare aan om haar laatste oprichter Anton Bovee de laatste eer te bewijzen. In 1966 vond een directeurswisseling plaats. Na ongeveer 40 jaar heeft Nol Coenders de dirigeerstok er bij neergelegd. Hij werd opgevolgd door de heer A. Schellens. Ook dit jaar werd aan vele activiteiten meegedaan. Op 11 september ging onze fanfare op concours in Merum, 1e prijs in de 1e afdeling. Door deze prestatie kon worden meegedaan aan de kampioenschappen in Echt. Op 27 november werden deze kampioenschappen gehouden en fanfare Eendracht wist de promotie naar de afdeling Uitmuntendheid te bewerkstelligen.

In 1967 werden, behalve enkele andere instrumenten, ook nieuwe pauken aangeschaft. Deze aanschaf sloeg wel een grote bres in de kas. Het aantal leden in dat jaar bedroeg 26 werkende leden en 8 tamboers. Wel werd er begonnen om het trommelkorps uit te breiden. Twintig meisjes begonnen vol ijver onder leiding van Ger Thiesen en Directeur Schellens nam 20 leerlingen voor de fanfare onder zijn leiding.

Instructeur Ger Thiesen

 

 

1968 begon met een bezuiniging op de kasmiddelen. Het Cecilia-feest werd ingekrompen. Op de jaarvergadering begin 1969 werd het voorstel geopperd om een muzikale rondgang door Meerlo te maken, geen huis mocht overgeslagen worden, van het einde van de Cocq van Haeftenstraat tot de Rauwenberg, van Keuter tot Moleneind. Vijf zaterdagavonden nam deze rondgang in beslag. Tot slot werd een Eucharistieviering gehouden met medewerking van de fanfare. Deze rondgang bracht Fl. 2000,- in het laatje!

De zomer van 1969 kenmerkte zich door bijzonder mooi weer. Toen dan onze fanfare een aanbod kreeg om een muzikale show mee te maken in Wavre in België werd dit met beide handen aangegrepen. Dit werd onze eerste buitenlandse reis en behalve vrij reizen kregen we nog geld toe. Op 9 november ging men op concours in Volkel . In de afdeling Uitmuntendheid werd een 1e prijs behaald.

Na dit succes werd voor het eerst een receptie gehouden. Op de laatste dag van 1969 zond Radio Zuid het 'Wilhelmus' uit, gespeeld door Jan Wijnhoven, omdat hij nu al 50 jaar lang oud en nieuw met het 'Wilhelmus' inspeelt! Nadat in juli 1970 het 80-jarig jubileum op grootse wijze was gevierd werd al spoedig een begin gemaakt met het zich klaar maken voor een eventueel concours in 1971.

In de zomer werd voor de eerste keer een vlooienmarkt gehouden in de lagere school. Dit werd een groot succes, omdat naderhand bleek dat ongeveer Fl. 2000,- werd verdiend. Op 26 september toog men naar Ohé en Laak op concours en hier werd in de afdeling Uitmuntendheid een eerste prijs behaald met 291 punten.

1970: Jubilarissen bij 80-jarig bestaan

In oktober kwam de droeve tijding dat ons erelid en oud-direkteur Nol Coenders na een kortstondige ziekte was overleden. Slechts 14 dagen eerder was hem de Gouden Pauselijke Onderscheiding verleend. Zoals steeds werden ook in 1972 verschillende activiteiten ontwikkeld. Naast de gebruikelijke serenades en concerten werd er een heel veld augurken gezet, wat heel wat arbeid kostte, maar ook heel wat geld opbracht! De vlooienmarkt viel erg tegen, maar een auto-cross op een graan-aspergeveld van Jos Peelen bracht toch weer het nodige geld in het laatje. Dit mocht ook wel, want naast enkele kleinere instrumen-ten werden een nieuwe bas van Fl. 2200,- en een nieuwe waldhoorn van Fl. 1200,- aangeschaft.

1970: 80-jarig bestaansfeest

In 1973 werd door 18 solisten deelgenomen aan het solisten-concours van de Felimaas. Tijdens het Midsummer-Popfestival van de J.B.M. werden door onze fanfare bewakingsdiensten verricht, wat ons Fl. 500,- opbracht! 1974 zal in het teken blijven staan van het zilveren bestaansfeest van de 'RutbachBoys'. Natuurlijk waren er ook nu de nodige concerten en serenades. Met de sacramentsprocessie wordt nog altijd mee getrokken en natuurlijk ook naar het kapelletje van St. Goar. Tevens werd er meegewerkt aan het Popfestival, maar door een algemeen verlies bleef er voor ons ook niets over.

In juni-juli 1975 werd het 85-jarig jubileum op grootse wijze gevierd, een muziekfeest, dat in alle opzichten een succes was. Tijdens dit muziekfeest werd de eerste Meerlose Wielervijfdaagse gehouden. De beroemde Meerlose WielervijfdaagseIn het najaar werd in Leende op concours gegaan, waarvan we terug keerden met een ruime eerste prijs; maar promotie zat er deze keer nog niet in. Het jaar 1976 werd succesvol ingezet door de deelnemers aan het Feli- maas Solistenconcours in Grubbenvorst. Er werden een 3e prijs, twee 2e prijzen en tien eerste prijzen behaald. Geert Mooren behaalde het hoogste aantal punten in de 1e afdeling. Ook de tamboers lieten zich in 1976 gelden. In Lottum behaalden zij een 2e prijs en zeven eerste prijzen, waarvan Geert Janssen een eerste prijs met lof. Op 4 september overleed Frans Coenders, die meer dan 50 jaar een zeer trouw lid van onze fanfare was. We begeleidden hem naar zijn laatste rustplaats en zijn vele verdiensten zullen bij ons in dankbare herinnering blijven voortleven.

In het jaar 1977 kwam er een einde aan een jarenlange, merendeels prettige samenwerking met de dirigent A. Schellens. Vrij spoedig daarna mochten we Nard Reijnders als nieuw muzikaal leider begroeten. Op de jaarvergadering trad P. Thiesen als secretaris af, na 15 jaar deze functie met ijver en plichtsbetrachting te hebben vervuld. Op de jaarvergadering van 1978 werd afscheid genomen van een drietal bestuursleden; n.l. J, Poeis, L. Bovee en J. Mooren sr. Als blijk van dank voor het vele goede werk wat zij voor de fanfare gedaan hebben werden zij allen tot erelid benoemd. J. Poels zelfs tot ere- president! In maart kregen we een nieuwe voorzitter: B. van de Hark. Intussen was het repetitie probleem zodanig geworden, dat na een gesprek met Nard Reijnders besloten werd om uit te zien naar een andere dirigent. Eind september namen we na een geslaagd koffieconcert en een korte, maar prettige samenwerking, afscheid van Nard Reijnders. In Ger Smits dachten we een bekwaam opvolger te hebben gevonden.

We vierden in 1979 het 30-jarig bestaan van de 'Rutbach Boys'. We moesten dit jaar wel afscheid nemen van een muziekvriend van onze fanfare, nl. Jan Wijnhoven, die vele jaren actief was in onze vereniging, en die daar nog dagelijks mee bezig was. 1980 was het jaar van het 9O-jarig bestaan van onze fanfare. Een jaar waarin onze fanfare en drumband in fraaie nieuwe uniformen verschenen, die tijdens de feestweek werden overgedragen aan ons gezelschap door burgemeester Dittrich. Tijdens het jubileumfeest werd Tinus Vissers koninklijk onderscheiden voor zijn jarenlange lidmaatschap van onze vereniging en zijn verdiensten voor de Brandweer. Daarbij bleef het niet wat de Koninklijke onderscheidingen betreft. We mochten ook aan Handrie Reijntjes en Piet Thiesen een serenade brengen toen zij deze onderscheiding kregen. Verder was er in 1980 het bondsconcours in Hegelsom, waar we o.l.v. Oer Smits met een eerste prijs van terug kwamen. Ook in 1981 waren er veel activiteiten waar onze fanfare bij betrokken was of haar medewerking werd gevraagd. Leuk was in ieder geval het inhalen van de wereldrecordhouders 'steppen', georganiseerd door de VV Meerio. Martin Vissers nam in 1982 afscheid als bespeler van de grote trom. Hij had het instrument 52 jaar bespeeld!

Jaarlijkse processie naar St. GoarMaar 1982 stond toch vooral in het teken van de voorbereiding op het bondsconcours te St. Michielsgestel. Met 314,5 punten werd de felbegeerde promotie naar de ere-afdeling bereikt. Toch kreeg ons optreden een vervelende nasleep; door vermeende fraude onzerzijds zouden we gediskwalificeerd worden. Na een grondig onderzoek werd onze fanfare van alle blaam gezuiverd en kon 1983 beginnen met een geweldige receptie naar aanleiding van dit succes.

Het jaar stond in het teken van wisselingen in de muzikale leiding van ons korps. Ger Thiesen nam na 25 jaar afscheid van 'zijn' drumband terwijl Ger Smits na 5 jaar 'fanfare Eendracht' eveneens afscheid nam. Zijn opvolger werd Guus Dohmen. Het Felimaas solistenconcours, door ons georganiseerd, vond plaats in Blitterswijck. In 1984 waren we niet bijzonder actief op muzikaal gebied, we hadden het druk met bouwactiviteiten! Het was al zo vaak onderwerp van vergaderingen geweest; de realisering van een eigen repetitielokaal! De totstandkoming had wel veel voeten in de aarde. De nodige vergaderingen waren noodzakelijk om gerezen misverstanden uit de weg te ruimen. Uiteindelijk kwam het er toch! Door inspanning van velen, leden en vrijwilligers, kwam onze eigen muziekzaal tot stand.

 

 

De Speulplats aan de Mgr Jennsikensstraat. Gebouwd in 1984, geopend in 1985.

In januari 1985 werden de eerste repetities in 'De Speulplats' gehouden. De rest van het jaar stond voornamelijk in het teken van het 95- jarig bestaansfeest wat we voor het eerst konden houden bij ons eigen repetitielokaal. Het feest slaagde prima. Het hoogtepunt was ongetwijfeld zondag 30 juni, toen we al vroeg werden wakker 'gefloten' door onze Duitse vrienden uit Oppum. Na een prachtige H. Mis in samenwerking met Meerlo's Gemengd Koor werd het een bijzonder gezellige dag met veel muziek. Op 15 september opende burgemeester Dittrich in de stromende regen ons repetitielokaal 'de Speulplats'. Jan Mooren sr. onthulde een gedenksteen en pastoor Joosten zegende het gebouw in. Een droom was werkelijkheid geworden! Tien dagen later namen we in de H. Mis afscheid van burgemeester Dittrich als burgemeester van de gemeente Meerlo-Wanssum. Een maand later werd de nieuwe burgemeester J. Hahn muzikaal door onze fanfare Meerlo binnengeleid. De traditionele opluisteringen, zoals processies, serenades bij kampioenschappen en huwelijksfeesten, openingen bij verschillende toernooien, vonden ook in 1986 weer plaats.

Nieuw was onze 'asperge-hakken-aktie'. In de maanden mei en juni werden bij de aspergetelers de zogenaamde 'ondereinden' opgehaald en geleverd aan de veiling. Het was veel werk voor de drie laadploegen, maar de opbrengst mocht er zijn! 19 oktober 1986 gaan we op concours in de Rodahal te Kerkrade; een prachtige eerste prijs met promotie (313,5 punten) wordt onder leiding van Guus Dohmen bij elkaar gespeeld.

F.K.M. Kampioenschappen 1986 te Etten-LeurVoor het eerst in bijna 100 jaar komt onze fanfare in de 'Superieur' afdeling! De dag erna wordt voor de meeste leden dan ook een echte feestdag! Naast vreugde is er ook verdriet. Twee van onze ereleden, Piet Thiesen en Tinus Vissers overlijden en worden door de fanfare naar hun laatste rustplaats begeleid. Naar aanleiding van onze prestaties op het concours te Kerkrade, mochten we deelnemen aan de FKM kampioenschappen te Etten- Leur. Op 24 januari behaalden we het landskampioenschap in de Ere-afdeling. Op 22 februari mochten we tijdens een drukbezochte receptie de 'witte wimpel' aan ons vaandel hangen. Op 5 juli van dat jaar verzorgden we de H. Mis in de kerk en namen we afscheid van pastoor Joosten die met emeritaat gaat.

Voor de rest van 1987 weer als normaal, veel serenades, opluisteringen en verschillende concerten. 1988 begint rustig, maar al gauw zijn we ijverig aan het repeteren omdat Leon Mooren met onze fanfare wil afstuderen als dirigent aan het conservatorium van Tilburg. Op 13 mei is het zover en was Meerlo weer een dirigent rijker.

3 juni is het wederom feest; Jose Wijnhoven treedt als eerste vrouwelijke lid van onze fanfare in het huwelijksbootje. 2 juli van dat jaar was onze fanfare de beste op het MeWa-toernooi en kon de zware bokaal weer mee naar Meerlo worden genomen. Naast de nodige vrolijke gebeurtenissen van dat jaar moeten we ook afscheid nemen van ons erelid Jan Mooren. Jan was 75 jaar lid van onze fanfare en gaf zijn beste krachten aan 'Eendracht'. Wij gedenken hem in grote waardering.

Jaren 50, Fanfare in actie12 mei 1989 studeerde Geert Mooren als vierde dirigent voort gekomen uit onze fanfare met 'Eendracht' af. Eerder deden dat al Jan Bartels en Hans en Leon Mooren. Een zorgenkind was al jarenlang de continuïteit wat betreft de leerlingenopleiding. Een probleem wat niet alleen bij onze fanfare speelde, maar bij alle korpsen binnen onze gemeente. Besloten werd tot de oprichting van een stichting die zorg draagt voor een kwalitatief goede opleiding die een goede waarborg biedt voor de toekomst. We staan nu aan de vooravond van ons eeuwfeest. Honderd jaar 'Eendracht', een feest dat alleen gevierd kan worden door de vele steun van de Meerlose bevolking ondervonden. Ook voor de toekomst hopen we op eenzelfde steun te mogen blijven rekenen.

 

 

 

 

 

 

 

Functionarissen

Hier volgt een opsomming van functionarissen die zich in de afgelopen 100 jaar hebben opgevolgd:

Beschermheer:

 

Voorzitter:

 

Secretaris:

 

Dirigent: